List of active policies

Name Type User consent
Adatvédelmi tájékoztató Privacy policy All users

Summary

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

Full policy

Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:                                     JPF World Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                              01-09-197016

Adatkezelő székhelye:                                           1016 Budapest, Orom utca 20/b

Adatkezelő e-elérhetősége:                                   sakkpalota@polgarjudit.hu

Adatkezelő képviselője:                                         dr. Font Gusztáv (ügyvezető)

2.  Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2016. július 1-jétől visszavonásig tart.

A JPF World Kft. (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere azonos az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Tárasság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Tárasság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az adatvédelemért  felelős személy látja el.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésben vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet a belső adatvédelmi felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                              Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                        www.naih.hu

4. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató ügyfelek részére

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai a Szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben alábbiak szerint kerülnek kezelésre:

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja: A fenti működéssel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételével összefüggően megjelenő  honlap-látogatók alapadatai kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési hely, anyja neve, születési idő, telefonszám, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, iskolai végzettség, intézmény neve, intézmény címe, intézmény e-mail cím, beosztás, motivációs levél, számlázási név, számlázási cím, magyar, vagy idegen nyelvű  dokumentumok másolata.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés a regisztrált felhasználó aktív keresési időszakának lezárultát követő 5 év.

A Társaság a webes felületen történő regisztráció kapcsán cookie-kat használ. Adatokat tartalmazhatnak a felhasználó operációs rendszeréről, böngészőjéről, sőt dinamikus, változó IP cím alkalmazása esetén is az alkalmazott egyedi azonosító segítségével böngészése során követhető az érintett. A fentiek alapján az internetes cookie személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint az IP cím. A cookie-k a Társaság rendszerén kizárólag a nyomtatvány kitöltési rendszerben működnek és korlátozott érvényességűek. (Az érvényesség ideje 16 perc.)

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A Társaság saját honlappal rendelkezik, amely a http://www.sakkpalota.hu/ címen érhető el.

adattárolás módja: elektronikus

A hírlevélre feliratkozók adatai:

adatkezelés célja: A feliratkozóknak hírlevelek küldése.

adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

adatkezelés időtartama: A feliratkozók adatait az aktív kapcsolat fennálltát követő 5 évig őrzik. Amennyiben az érintettek a társaság kommunikációs csatornáin 3 évnél hosszabb ideig nem létesítenek aktív kapcsolatot, a felhívásokra, tájékoztatásokra nem reagálnak, úgy 3 éven keresztül passzív adatállományba kerülnek, majd az 5 év lejártával az adatok végleges törlési státuszba helyeződnek.

adattárolás módja: elektronikus

Honlap látogatók cookie szolgáltatása:

adatkezelés nyilvántartási száma:

adatkezelés célja: A honlap-látogatók űrlapkitöltését, foglalását könnyíti. Teljesen automatizált folyamat.

adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefon, e-mail cím.

adatkezelés időtartama: Az űrlap kitöltését könnyítő cookie a rögzítéstől számított …. perc múlva törlésre kerül.

adattárolás módja: elektronikus

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás:

A látogatók a honlapon található telefonszámon illetve e-mail címen keresztül léphetnek kapcsolatba a társasággal.

adatkezelés nyilvántartási száma:

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

adattárolás módja: elektronikus

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet: +3670/9053232 (tel.) sakkpalota@polgarjudit.hu (e-mail)

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név:                                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                        1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                          http://www.naih.hu